Privacy Policy

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Fyzio and beauty s.r.o., IČO 24164411, (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Fyzio and beauty s.r.o. Brabcova 2, 147 00 Praha 4 – Podolí

Kontaktní email: info@centrumflora.cz IČO: 24164411 DIČ: CZ24164411

Kontaktní telefon: (+420) 733 123 705

Web: www.fyzioandbeauty.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo čI nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden čI více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • Vyřízení vaší objednávky a poskytnutí služby vyplývající ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky,
 • Vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • Vaše osobní data jsou uchována do doby sjednání osobní konzultace, na kterou jste se objednal/ a nebo do doby poskytnutí vámi objednané služby,
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany objednávatele služby,
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • Podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu. Za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu: jméno a příjmení,  mailová adresa,  telefonický kontakt,  údaje o předmětu plnění správce.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek,
 • Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů,
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall),
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16.02.2023